Logo jaguar mobile

אודות יגואר

מחזור

יגואר לנדרובר הכינה תוכנית מקיפה לעמידה בתקנות סוף חיי הרכב (ELV) באיחוד האירופאי.

הוראות ELV מחייבות את יצרני ויבואני הרכב המנועי לאסוף את כל כלי הרכב ומצברי ההתנעה הנמכרים (ללא קשר לתאריך הרישום הראשוני של הרכב) בסוף חייהם, ולוודא שהם יטופלו באופן אחראי השומר על הסביבה.

כל יצרני המצברים באנגליה רשומים בממשלה כחלק מיוזמה להרחבת איסוף ומיחזור המצברים, ולמניעת הטמנה/שריפה של כל סוגי המצברים, במיוחד של כלי רכב, שנאסרה באנגליה החל מ-1 בינואר 2010.

יגואר לנדרובר רשומה כיצרן מצברים תחת מספר רישום BPRN00706.

תקנות סוף חיי הרכב:
 • האיסוף הוא ללא תשלום לבעלים הרשום האחרון ותקף לכל מכוניות הנוסעים עם עד תשעה מושבים ועד משקל כולל מותר של 3.5 טון.

 • הבעלים יידרש להוכיח שיש לו הזכות להשבית את הרכב לפני שיקבל אישור השמדה.

 • תנאי החזרת רכב:

  הרכב חייב להיות:

 • להיות שלם לגמרי עם כל רכיבי הרכב כולל מנוע, תיבת הילוכים, מרכב, גלגלים וממיר קטליטי (אם קיים). הערה: יש לטפל במצברים שכשלו במהלך תקופת האחריות של הרכב לפי תהליך ההחזרה באחריות הרגיל המופעל על ידי סוכני יגואר.

 • להיות ללא פסולת נוספת (כגון פסולת בתים/גינות, צמיגים נוספים וכדומה).

 • להימסר למתקן איסוף חינם שהוקצה על ידי היצרן.

 • לרשימה מלאה של מתקני האיסוף*, פנה לסוכנות הקרובה

  תנאי החזרת מצברי התנעה של כלי רכב:

  כשמצבר ההתנעה הראשי של רכב מגיע לסוף חייו, ניתן להחזיר אותו לסוכן יגואר לנדרובר בעת רכישת או התקנת מצבר חדש, או למסור אותו לאחד המתקנים הבאים לצורך מיחזור:

 • מרכזי איסוף ומיחזור עירוניים

 • מערכות איסוף המצברים של הרשות המקומית

 • מתקנים מורשים לטיפול במכוניות בסוף החיים

 • אתרי מיחזור מתכת מורשים