Logo jaguar mobile

אחריות

אחריות סביבתית

גישת "מחזור החיים" שלנו

האחריות הסביבתית מאפשרת לנו להבין את ההשפעה של מוצרינו על הסביבה ובכך לצמצם פגיעה בה

לדוגמא - שמנו למטרה לצמצם פליטת מזהמים בקרב הצי האירופי ב 25% עד לסוף שנת 2015.

גישה זו עזרה לנו לצמצם מזהמים ב 21% מאז שנת 2007.