Logo jaguar mobile

תנאי שימוש ורישום של

תנאי שימוש ורישום של

  1. תנאים אלה חלים על השימוש בלקוח של ה- F-PACE SVR חושפים נכסי קידום מכירות, המסמכים הקשורים וקידום / פרסום, וכן רישום על ידי הלקוח עם הפונקציה 'אני רוצה אחד'.

יצירת ערך ללקוח

ע"י רישום "אני רוצה F-PACE SVR " :
א. הזן את פרטי הלקוח על מסד הנתונים של הלקוחות הראשונים בשוק . אישי ללקוח זה ולא ניתן להעברה לצד שלישי בשום נסיבות שהן.
.ב נספק ללקוח מידע על פתיחת הזמנה
לפני ההשקה הרישמית F-PACE SVRג. חברת המזרח תספק ללקוח עדכונים שוטפים ומפרטים עבור

ד. חברת המזרח תספק ללקוח את מפרט ההפקה הסופי והאפשרויות מיד עם תחילת תהליך המכירה והסדר;
ה. הלקוח יהיה מסוגל למשוך את ההזמנה "אני רוצה F-PACE SVR" בכל עת.

מפרט הייצור
לרכב המיצור עשויות להיות גרסאות גימור שונות. דרישות הייצור עשויות להשפיע על פרטי אבזור ברכב. לוחות מקף. הלקוח לא יידרשו לבצע הזמנה מחייבת לרכב עד לקבלת מפרט ואפשרויות ייצור מלאים

תהליך מכירה והזמנה
ההרשמה המוקדמת של'אני רוצה F-PACE SVR' היא לא הצעה מכר.הזמנה היא הבעת עניין ורצינות בתהליך ייצור הרכב

חברת המזרח רשאית לבקש פיקדון, בהתאם לנהלי השיווק והמכירה

כל הזמנה וחובות קשורות לאספקה ​יהיו בין הלקוח לבין חברת המזרח בתנאי המכירה

מפרטים
עד אישור סוג ייצור הרכב,הנתונים הזמינים, הם הערכות של היצרן על בסיס המידע ההימן ביותר בזמן הפרסום. הזמנות רשמיות לא יילקחו עד לקבלת נתונים רשמיים.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לחשוף, תמונות, תיאורים ,תמחור , לתקן או לסגת/לשנות רכיב (לפני הזמנות הלקוח המחייבות,) ולא רק בנסיבותהנובעות משינויים חקיקתיים או רגולטוריים המתייחסים לרכב הייצור או לתפקודיו ו

חברת המזרח מכבדת את הפרטיות של כל אדם שמבקר באתרי האינטרנט של החברה. כל מידע שנאסף אודותיך ישמש אותנו כדי למלא את השירות שתבקש, להודיע ​​לך על מוצרים ושירותים חדשים וכן כדי לשפר את האופן שבו אנו משרתים אותך. הנתונים שלך יטופלו בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות של האיחוד האירופי והארץ. המידע שלך לא ייחשף לאף אחד לחברת המזרח, החברות הקשורות או קשורות שלה מידע נוסף על האופן שבו אנו מטפלים במידע האישי שלך נכלל במדיניות הפרטיות שלנו.